1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javne službe Ptuj d.o.o.

Naslov:

Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Kontakt:

Tel.: (02) 620 73 41, http://www.js-ptuj.si

Odgovorna uradna oseba:

Direktor družbe: mag. Alen Hodnik, univ. dipl. prav.

Datum prve objave kataloga:

7. 6. 2010

Datum zadnje spremembe:

13. 7. 2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.js-ptuj.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu družbe

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:    

Ustanoviteljica Javnih služb Ptuj d. o. o. je Mestna občina Ptuj. Družba je ustanovljena za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Ptuj in drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

 

Družba je registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, zbiranja in odvoza odpadkov, dejavnosti deponij, ravnanja s posebnimi odpadki, kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti javne higiene, oskrbe s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, oskrbe s paro in toplo vodo, pogrebne dejavnosti, dejavnosti strokovnih služb in dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti in dejavnosti v javnem interesu.

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Direktor družbe
  • Pomočnik direktorja
  • Tehnični sektor:
   • področje energetike:
    1. služba daljinskega ogrevanja
    2. služba za izvajanje strojnih instalacij
    3. služba za izvajanje elektro instalacij
   • področje ravnanja z odpadki:
    1. služba za zbiranje odpadkov
    2. služba za obdelavo in odlaganje odpadkov
   • področje komunalnih gospodarskih javnih služb:
    1. služba za vzdrževanje javnih cest in razsvetljave
    2. služba za vzdrževanje javnih površin
    3. pokopališka in pogrebna služba
    4. služba za upravljanje parkirišč in tržnice
  • Splošni sektor:
   • področje računovodstva in financ:
    1. kontroling
    2. mestna blagajna in glavna pisarnainstalacij
   • področje za splošne zadeve:
    1. pravno kadrovska služba
    2. služba za stike z javnostjo
    3. služba za informatiko
    4. služba za upravljanje z objekti
    5. služba za turizem in organizacijo javnih prireditev

Organigram organa:

Organigram Javnih služb Ptuj d.o.o.

 

 2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Alen Hodnik, univ. dipl. prav.

Tel: (02) 620 73 42

 

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:

-       Zakon o gospodarskih javnih službah

-       Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

-       Zakon o javnem naročanju

-       Zakon o varstvu okolja

-       Energetski zakon

-       Zakon o gospodarskih družbah

-       Zakon o vodah

-       Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 

Predpisi lokalnih skupnosti:

-       Odlok o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj d.o.o.

-       Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj

-       Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj

-       Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj

-       Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj

-       Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj

 

2.4. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

-       izdaja pogojev in soglasij

-       postopki javnih naročil

 

2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

-       Kataster kanalizacijskega omrežja

-       Kataster vodovodnega sistema

-       Kataster GJI ravnanja z odpadki

 

2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

-       na spletni strani http://www.js-ptuj.si

-       v tiskani obliki na sedežu družbe

-       stroški posredovanja informacij javnega značaja se obračunavajo skladno z uredbo, ki ureja posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

-       Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

-       Informacije javnega značaja po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ