Termini odvozov odpadkov

Lokacija Center za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju CERO Gajke) se nahaja na Ptujskem polju v severovzhodni Sloveniji, vzhodno od mesta Ptuj znotraj nekdanje gramoznice. CERO Gajke pokriva območje občin Spodnjega Podravja in je v lasti mestne občine Ptuj. Z odlagališčem upravlja podjetje Javne službe Ptuj d.o.o. s sedežem na Ulici Heroja Lacka 3. CERO Gajke se nahaja na naslovu Dornavska cesta 26 Ptuj.
CERO Gajke je Regijski center na katerem od leta 2012 odlagajo odpadke iz 17 občin. Z upravljavsko strateškega vidika z odlagališčem upravlja Skupna občinska uprava občin Ptuj, ki koordinira delovanje občin na območju nekdanje velike občine Ptuj. Skupno število v odlaganje vključenih prebivalcev  je po podatkih cca 70.000.
CERO Gajke je leta 2015 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav. Tako se na CERO Gajke nahajajo  naprave, ki so neposredno tehnično povezane. Te naprave so:

1)    ZBIRNI CENTER za individualni dovoz določenih vrst komunalnih odpadkov,
Je namenjen gospodinjstvom vključenim v odvoz odpadkov, kateri lahko brezplačno pripeljejo odpadke na center, kjer ločeno zbiramo (hladilne skrinje, elektroniko, belo tehniko, papir in karton, les, plastično embalažo, stekleno embalažo, stiropor, gradbeni material, težke kovine, zeleni odpad, ostalo)

2)    SORTIRNICA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ s proizvodno zmogljivostjo 10.000 t/l,
Sortirnica je namenjena ročnemu in mehanskemu sortiranju, stiskanju, baliranju sekundarnih surovin izločenih iz ločeno zbranih odpadkov. Kapaciteta  sortirnice je 10.000 ton na leto vhodnega materiala: papirja (ločimo na časopisni, karton in pisarniški), plastike (ločimo na folije, PET, in drugo plastiko po vrstah materiala), tetrapak embalaže, vse vrste pločevink, drobne kovine …

3)    KOMPOSTARNA s proizvodno zmogljivostjo 6.000 t/l,
Sestavljajo jo štiri enote (hala za začasno skladiščenje vhodnih surovin, intenzivna faza zorenja-zaprti kontejnerji, hala za naknadno zorenje komposta, odprta hala). Zbiranje in začasno skladiščenje vhodnih surovin poteka v zaprti hali, ki ima urejeno odsesavanje zraka skozi biofilter. V zaprtih boksih poteka prva aktivna faza zorenja komposta, z dovajanjem zraka, čiščenjem odpadnega zraka na biofiltru, zbiranjem izcedne vode, z avtomatiziranim krmiljenjem procesa in merilnimi napravami za kontrolo celotnega procesa. Plini ki nastajajo pri zorenju komposta, se preko biofiltrov prečistijo in brez vonjav spuščajo v zrak. Druga faza kompostiranja – naknadno zorenje, poteka prav tako v zaprti hali z odsesavanjem zraka skozi kompostne kope in čiščenjem plinov na biofiltru.


4)    SISTEM ZA ZAJEM IN ČIŠČENJE IZCEDNIH VOD S POMOČJO REVERZNE OSMOZE
Vse izcedne vode zbrane na odlagalnem polju in kompostarni, se s postopkom večstopenjske filtracije prečistijo do te mere, da voda, ki potuje do centralne čistilne naprave nima več škodljivih primesi. To pomeni, da se tudi na tem področju dosegajo ekološki standardi.


5)    SISTEM ZA ZAJEM IN IZRABO ODLAGALIŠČNEGA PLINA,
Z namenom preprečevanja negativnih vplivov na okolico, se s sistemom plinjakov na odlagalnem polju zajema odlagališčni plin, ki se ga pripelje do bakle, kjer se sežge. Temperature v zgorevalni komori presegajo 1000° C in s tem so doseženi tudi ekološki standardi. S odstranjevanjem plina iz odlagalnega polja se prav tako prepreči nastanek plinskih eksplozij.

 

6) MOSTNA TEHNICA za tehtanje sprejetih in oddanih količin odpadkov,

Vsi tehtani odpadki, ki se pripeljejo na CERO Gajke se redno tehtajo. Zbrane količine se poročajo vsako leto na agencijo za okolje in prostor (ARSO).

  

 

 

SMS Opomnik o odvozu odpadkov

Obvestila o odvozu odpadkov lahko dan pred odvozom dobivate preko SMS sporočil. Storitev je brezplačna, prijavite se.